in

EtherCalc

EtherCalc là một bảng tính dựa trên web. Mọi người có thể chỉnh sửa đồng thời cùng một tài liệu được lưu trên web. Tất cả các thay đổi được phản ánh ngay lập tức trên tất cả các màn hình. Cộng tác trong nhiều nhiệm vụ, bao gồm kiểm kê, biểu mẫu khảo sát, quản lý danh sách,…

Written by Linh Nguyễn

Leave a Reply

Exit mobile version