in , ,

Top câu mẫu ChatGPT dùng cho ngành UI/UX

Tiếng Anh

I want you to act as a UX researcher. Please create a usability testing report for our mobile app's main features.
I want you to act as a UX researcher. Please create a usability testing report for our mobile app's main features.
I want you to act as a UX researcher. Please create a usability test plan to evaluate the user experience of our mobile app.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user research plan to identify pain points in our app's current user flow.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user research report for our website's registration process.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user research plan to identify opportunities for personalization in our product.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user research proposal to explore our users' motivation and barriers for using our product
I want you to act as a UX researcher. Please create a task analysis for our website's registration process.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user feedback report for our MVP.
I want you to act as a UX researcher. Please create a usability testing script for our mobile app's navigation.
I want you to act as a UX researcher. Please create a survey to gather user feedback on our website's navigation.
I want you to act as a UX researcher. Please create a design sprint plan for our team to improve a specific feature of our product.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user journey map for our e-commerce website.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user research plan to identify areas of improvement for our website's user flow.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user research plan to explore the feasibility of a new feature.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user feedback survey for our beta product.
I want you to act as a UX researcher. Please create a usability testing report for our beta product.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user journey map for our website's checkout process.
I want you to act as a UX researcher. Please create a usability testing script for our website's checkout process.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user personas for our target market.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user feedback survey for our MVP.
I want you to act as a UX researcher. Please create a usability testing report for our website's search functionality.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user research report for our product's onboarding process.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user segmentation analysis for our target market.
I want you to act as a UX researcher. Please create a competitive analysis report for our industry.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user research proposal to explore our users' needs and goals for using our product.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user research plan to identify opportunities for gamification in our product.
I want you to act as a UX researcher. Please create a usability testing script for our website's login process.
I want you to act as a UX researcher. Please create a heuristic evaluation report for our current product.
I want you to act as a UX researcher. Please create an interview guide to conduct user research on our product's onboarding process.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user research proposal to explore our users' preferences and needs.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user research report for our mobile app's onboarding experience.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user research plan to explore the usability of our website's search functionality.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user research proposal to explore the satisfaction of our current users.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user feedback report for our beta product.
I want you to act as a UX researcher. Please create a usability testing report for our website's main features.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user research proposal to explore our users' needs and goals.
I want you to act as a UX researcher. Please create a user journey map for our mobile app.
I want you to act as a UX researcher. Please create a usability testing report for our website's navigation.

Tiếng Việt

Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo báo cáo thử nghiệm khả năng sử dụng cho các tính năng chính của ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo báo cáo thử nghiệm khả năng sử dụng cho các tính năng chính của ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo một kế hoạch kiểm tra khả năng sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng của ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo một kế hoạch nghiên cứu người dùng để xác định các vấn đề khó khăn trong luồng người dùng hiện tại của ứng dụng của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo báo cáo nghiên cứu người dùng cho quy trình đăng ký trang web của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo một kế hoạch nghiên cứu người dùng để xác định các cơ hội cá nhân hóa trong sản phẩm của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo đề xuất nghiên cứu người dùng để khám phá động lực và rào cản của người dùng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo một bản phân tích nhiệm vụ cho quy trình đăng ký trang web của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo báo cáo phản hồi của người dùng cho MVP của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo tập lệnh kiểm tra khả năng sử dụng cho điều hướng của ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo một cuộc khảo sát để thu thập phản hồi của người dùng về điều hướng trang web của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo một kế hoạch chạy nước rút thiết kế cho nhóm của chúng tôi để cải thiện một tính năng cụ thể của sản phẩm của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo bản đồ hành trình người dùng cho trang web thương mại điện tử của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo kế hoạch nghiên cứu người dùng để xác định các lĩnh vực cần cải thiện cho luồng người dùng trên trang web của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo một kế hoạch nghiên cứu người dùng để khám phá tính khả thi của một tính năng mới.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo một cuộc khảo sát phản hồi của người dùng cho sản phẩm beta của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo báo cáo thử nghiệm khả năng sử dụng cho sản phẩm beta của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo bản đồ hành trình của người dùng cho quy trình thanh toán trên trang web của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo tập lệnh kiểm tra khả năng sử dụng cho quy trình thanh toán trên trang web của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo chân dung người dùng cho thị trường mục tiêu của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo một cuộc khảo sát phản hồi của người dùng cho MVP của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo báo cáo thử nghiệm khả năng sử dụng cho chức năng tìm kiếm trên trang web của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo báo cáo nghiên cứu người dùng cho quy trình giới thiệu sản phẩm của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo phân tích phân khúc người dùng cho thị trường mục tiêu của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo báo cáo phân tích cạnh tranh cho ngành của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo đề xuất nghiên cứu người dùng để khám phá nhu cầu và mục tiêu của người dùng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo một kế hoạch nghiên cứu người dùng để xác định các cơ hội cho trò chơi hóa trong sản phẩm của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo tập lệnh kiểm tra khả năng sử dụng cho quy trình đăng nhập trang web của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo báo cáo đánh giá kinh nghiệm cho sản phẩm hiện tại của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo hướng dẫn phỏng vấn để tiến hành nghiên cứu người dùng về quy trình giới thiệu sản phẩm của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo một đề xuất nghiên cứu người dùng để khám phá sở thích và nhu cầu của người dùng của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo báo cáo nghiên cứu người dùng cho trải nghiệm giới thiệu ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo kế hoạch nghiên cứu người dùng để khám phá khả năng sử dụng chức năng tìm kiếm trên trang web của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo đề xuất nghiên cứu người dùng để khám phá mức độ hài lòng của người dùng hiện tại của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo báo cáo phản hồi của người dùng cho sản phẩm beta của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo báo cáo kiểm tra khả năng sử dụng cho các tính năng chính của trang web của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo đề xuất nghiên cứu người dùng để khám phá nhu cầu và mục tiêu của người dùng của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo bản đồ hành trình của người dùng cho ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi.
Tôi muốn bạn đóng vai trò là nhà nghiên cứu UX. Vui lòng tạo báo cáo thử nghiệm khả năng sử dụng cho điều hướng trang web của chúng tôi.

Written by Linh Nguyễn

Mình đang thực hiện trang Trải Nghiệm Số tại địa chỉ trainghiemso.vn, ngoài ra còn là BTV Công Nghệ tại báo VietNamNet. Trang blog này mình tổng hợp lại các bài viết do mình thực hiện, cũng như viết lảm nhảm cho vui.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments