so sad nghĩa là gì?

So: là một phó từ đứng trước tính từ

So có nghĩa là chỉ mức độ lớn, đến mức, đến nỗi

Sad có nghĩa là buồn

So sad: quá buồn, buồn đến mức…

 

Related Posts

Next Post